Tài nguyên dạy học

hãy đọc báo nhé

THỚI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
Huế
TP HCM

VUI MỘT CHÚT

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Hello__Lionel_Richie.mp3 Happy_womens_day_xitin.flv GSW_3.flv Hoa_4.swf Thiep.swf Thiep_xuan_em_be.jpg Happy_New_Year_2010.flv Chuc_mung_nam_moi.swf HOA_TAU_999_doa_hong.mp3 Chuc_mung_nam_moi_2010.jpg Happy_new_year2.swf 494b64fa_1217393941_resize1.png

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  ai thăm tôi thế

  • (PHẠM LÊ MINH NHỰT)

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Kiểm tra 1 tiết

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Lê Minh Nhựt (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:51' 15-01-2010
  Dung lượng: 46.0 KB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  Name: TEST FOR A PERIOD
  Class: 7A Subject: English
  Marks
  Teacher’s remarks
  
  QUESTIONS: I. Read the passage and fill in Liz’s diary. (2.5 ms)
  Liz always gets up very early – at five o’clock in the morning. She has breakfast and then goes to work by bus at five thirty. She works from six o’clock in the morning until two o’clock in the afternoon. She usually eats lunch after work. In the afternoon, Liz visits her family, goes shopping or plays badminton with friends. She eats dinner at six and then watches the seven o’clock news program. She goes to bed between ten and ten thirty.That is the end of a busy day in the life of Liz.
  Activities

  Time

  
  1. getting up
  2. going to work
  3. starting and finishing work .
  4. eating dinner
  5. watching the news .
  6. going to bed
   5 o’clock
  . ………………………………….
  . ………………………………….
  . ………………………………….
  . ………………………………….
  . ………………………………….
  
  II. LANGUAGE FOCUS: Circle the best option (A, B, C or D) to complete the sentences. (5 ms)
  1.I’d like to________ a ten –minute call to Hanoi.
  A. make B. phone Catwalk D.join
  2. In the future, machines _______ all the work for us.
  A. are doing B. will do C. were doing D. do
  3. Mother _________ the eggs at the moment to make cake for us.
  A. will beat B beats C. is beating D.is going to beat
  4. I _______ pleased that you and your family are well.
  A. am B. do C. was D. will be
  5. I’d like to seats_____the concert ________Saturday evening.
  A. in / on B. on / in C. with / on D. for /on
  6. Ba is in his room. He _______ the guitar now.
  A. was playing B. played C. is playing D. will play
  7. Next month is Lien’s birthday. She _______ some of her friends to her birthday party.
  A. invite B. invites C. is going to invite D. invited
  8. Are there many students in room 303? ______________
  A. No, they aren’t B.Yes, they are C. Yes, there are D. No, these are not
  9. _______________? – I am a teacher.
  A. What job are you B.What are you doing C.What’s your job D. How do you do
  10.Most families relax and watch TV in the ___________.
  A. living-room B. rest room C. dining-room D. bedroom
  11.Mr. Quang is a hard worker. He works ________ than Mr. Trung.
  A. harder B.more hard C. hardlier D. more hardly
  12.” ________ does the play start ?” –“ I think it starts at 6.30”
  A. What B.When C. How D.Where
  13. _______ is your address?- 6B Dien Bien Phu street.
  A. What B.When C. How D.Where
  14.June and July, which month is _________?
  A. the hotter B.hottest C. more hot D.the hottest
  15._________ to play basket ball?- Yes, I’d love to.
  A.Let ‘s B.Should we C. Would you like D.What about
  16.In ________ we study different countries and their people.
  A. English B.Math C. History D.Geography
  17.The Teacher’s Day is on ________20th.
  A.November B.August C. May D.March
  18.I’m not good ________ fixing things.
  A. at B.on C.in D.for
  19._________ does the recess begin in your school? _ At 2.30 pm
  A. What time B.What C. How D.Where
  20.________ do you play soccer after school ? _ Sometimes
  A. What B.When C. How often D.Where
  III. WRITING: 1/ Put the words in correct order (1.5 ms)
  free/ computer / his / plays / in / usually / time / Nam / games.
  ……………………………………………………………………………………………………………………………….
  like / the / go / us / would / to
   
  Gửi ý kiến

  Du lịch bốn phương