Tài nguyên dạy học

hãy đọc báo nhé

THỚI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
Huế
TP HCM

VUI MỘT CHÚT

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Hello__Lionel_Richie.mp3 Happy_womens_day_xitin.flv GSW_3.flv Hoa_4.swf Thiep.swf Thiep_xuan_em_be.jpg Happy_New_Year_2010.flv Chuc_mung_nam_moi.swf HOA_TAU_999_doa_hong.mp3 Chuc_mung_nam_moi_2010.jpg Happy_new_year2.swf 494b64fa_1217393941_resize1.png

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  ai thăm tôi thế

  • (PHẠM LÊ MINH NHỰT)

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  THI HKII

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Lê Minh Nhựt (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:31' 09-04-2010
  Dung lượng: 51.0 KB
  Số lượt tải: 4
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD CHÂU THÀNH ĐỀ THI HỌC KÌ II - NĂM HỌC : 2007 -2008
  TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN MÔN : TIẾNG ANH - LỚP 9
  THỜI GIAN : 45 PHÚT


  MA TRẬN:

  Chủ đề
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng thấp
  Vận dụng cao
  
  I. SPEAKING

  
  4
  0.25
  
  
  
  II. LANGUAGE FOCUS
  8
  0.25
  
  6
  0.25
  4
  0.25
  
  III.WRITING
  
  6
  0.25
  
  2
  0.5
  
  IV.READING
  
  
  4
  0.5
  
  
  Tổng số câu hỏi
  8

  10

  10

  6
  
  Tổng số điểm

  2
  2.5
  3.5
  2
  
  % điểm
  20%
  25%
  35%
  20%
  
    B.NÔÏI DUNG
  I. Choose the words that has the underlined part pronounced differently from the others (1MS)
  a. ordinary b. category c. standard d. draft
  a. category b. consumer c. label d. faucet
  a. household b. resource c. account d. cloudy
  a. chopstick b. crack c. scenery d. receiver
  II. Circle the correct answer A, B, C or D to complete each of the following sentences. (4.5 MS)
  1. They made their living by _________ fish in the ocean every day.
  A. to catch B. catch C. catching D. caught
  2. They felt _________ when Tet was coming near.
  A. excitement B. excited C. excitedly D. exciting
  3. I suggest _________up the beach.
  A. clean B. to clean C. cleaned D. cleaning
  4. Thuy`s grandmother turned the television _________ to see the weather
  forecast.
  A. off B. up C. on D. down
  5. Auld Lang Syne is a song which is sung on _________ .
  A. Easter B. Christmas C. New Year`s Day D. New Year`s Eve
  6. There is too much traffic. _________ , the air is polluted.
  A. Since B. Therefore C. However D. But
  7. Solar energy doesn`t cause _________ .
  A. pollution B. polluted C. pollute D. pollutant
  8. My friend Nigel, _________works in the City Bank, earns much more
  than I do.
  A. whose B. that C. who D. which
  9. If people _________energy, there will be no shortage of electricity.
  A. save B. will save C. saving D. would save
  10. The children laughed _________when they are watching a comic.
  A. happily B. happy C. happiness D. unhappy
  11. If Ba ________ here tomorrow, I will phone you.
  A. come B. comes C. came D. will come
  12. He didn`t have much money, _____ he bought a lot of things at the shop for Tet.
  A. and B. but C. or D. so
  13. Tom enjoys ________ strange stamps.
  A. collect B. to collect C. collecting D. collected
  14. If she continues to use electricity that way, she ________ to pay a large bill.
  A. have B. has C. will have D. would have
  15. They are discussing the celebration that is going to ________ this month.
  A. hold B. held C. be hold D. be held
  16. The air is polluted ________ there is too much traffic.
  A. because B. but C. however D. therefore
  17. We all like the sticky rice cakes ________ are made by our grandmother.
  A. who B. what C. which D. where
  18. Linh didn`t come to the party because he had to look _____her younger sister.
  A. at B. after C. for D. up
  III. Write the correct form of the words in brackets. (1.5 MS)
  1. If it doesn`t rain soon, there`ll be a great ...........................of water. (short)
  2
   
  Gửi ý kiến

  Du lịch bốn phương