Tài nguyên dạy học

hãy đọc báo nhé

THỚI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
Huế
TP HCM

VUI MỘT CHÚT

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Hello__Lionel_Richie.mp3 Happy_womens_day_xitin.flv GSW_3.flv Hoa_4.swf Thiep.swf Thiep_xuan_em_be.jpg Happy_New_Year_2010.flv Chuc_mung_nam_moi.swf HOA_TAU_999_doa_hong.mp3 Chuc_mung_nam_moi_2010.jpg Happy_new_year2.swf 494b64fa_1217393941_resize1.png

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  ai thăm tôi thế

  • (PHẠM LÊ MINH NHỰT)

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Thi HKII

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Lê Minh Nhựt (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:41' 15-01-2010
  Dung lượng: 45.5 KB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD CHÂU THÀNH ĐỀ THI HỌC KÌ II - NĂM HỌC : 2007 -2008
  TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN MÔN : TIẾNG ANH - LỚP 8
  THỜI GIAN : 45 PHÚT


  MA TRẬN:

  Chủ đề
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng cấp độ thấp
  Vận dụng cấp độ cao
  
  I. LANGUAGE FOCUS
  8
  0.25
  
  4
  0.25
  4
  0.25
  
  III. READING
  
  8
  0.25
  
  
  
  IV. WRITING
  
  
  4
  0.5
  4
  0.5
  
  Tổng số câu hỏi
  8

  8

  8

  8
  
  Tổng số điểm

  2
  2
  3
  3
  
  % điểm
  20%
  20%
  30%
  30%
  
  

  B.NÔÏI DUNG

  I. Circle the correct answer A, B, C or D to complete each of the following
  sentences. (4 MS)
  1. There is an / a ______. Please send an ambulance to Thang Long school.
  A. elevation B. emergency C. first-aid D. wound
  2. Nam wrote the note on the board in order to ______ his classmates about the
  change in schedule.
  A. inform B. informs C. informing D. informed
  3. My brother _______his homework at seven o`clock last night.
  A. does B. did C. has done D. was doing
  4. They don’t want ______ to the market now.
  A. go B. to go C. going D. went
  5. An English speaking contest ______ at Quang Trung school next week.
  A. is held B. was held C. will be held D. has been held
  6. Phong enjoys ______ flowers.
  A. plant B. to plant C. planting D. planted
  7. People usually use compost to ______ their fields.
  A. fertilize B. melt C. recycle D. reduce
  8. Would you mind ______ the door?
  A. open B. to open C. opening D. opened
  9. London will be very ______ with the low temperature of minus three and high of
  seven.
  A. cold B. cool C. hot D. warm
  10. - I like playing soccer. - ______.
  A. So do I B. So am I C. Neither do I D. Neither am I
  11. I think playing in the rain is_______.
  A. danger B. endanger C. dangerous D. dangerously
  12. Have you ______ any news about Lan since her bike accident?
  A. hear B. hearing C. to hear D. heard
  13. The glass bottle will be broken ______ small pieces.
  A. into B. to C. in D. by
  14. I ______ home for school at 7 o’clock every morning.
  A. start B. leave C. go D. move
  15. I have known her _______ two years.
  A. for B. since C. with D. within
  16. I am happy _______ all the exams.
  A. passed B. pass C. passing D. to pass
  II. Read the passage and fill in the gap with a word from the box. (2 MS)

  competitions festival participated traditional
  river rice-cooking separate rub
  
  
  THE RICE-COOKING FESTIVAL
  The rice-cooking (1)_________ was held in the communal house yard about one
  kilometer a way from a (2)__________. There were three (3)_________: water fetching,
  fire-making and (4)__________. The festival took one day.
  In the water-fetching contest one person from each team had to run to the river to
  get the water.
  In the fire-making contest two team members had to make fire in the
  (5)__________way. They tried to (6) ____________ pieces of bamboo together to
  make the fire.
  Six people from each team (7)___________in the rice-cooking festival. They had
  to (8)___________ the rice from the husk and then cook the rice.
  III. Rewrite the sentences with the words provided (2 MS)
  1. Mai bought a new shirt yesterday.
  A new shirt____________________________.
  2. Huong said: " I`ll go
   
  Gửi ý kiến

  Du lịch bốn phương